Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce poinformował, że w tym roku zmieniają się zasady składania wniosków na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkujących w mieście Kobyłka. Od 01 września 2021 r. pozyskać oraz złożyć wypełniony wniosek można w dziale Świadczeń Rodzinnych OPS w Kobyłce. Wnioski można pozyskać również drogą internetową ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce. Natomiast złożenie wnioski musi odbyć się osobiście. 

Kto może skorzystać ze stypendium i świadczenia finansowego?

Aby móc ubiegać się o zasiłek materialny należy mieć status ucznia, być w trakcie nauki i nie mieć więcej niż 24 lata. Świadczenia przysługują również wychowankom Ośrodków Wychowawczych — do momentu zakończenia obowiązku nauki. Przyznanie go i jego wysokość są zależne od aktualnej sytuacji materialnej gospodarstwa i wysokości dochodów na jednego członka rodziny. 

Stypendium należy się uczniom, których sytuacja rodzinna jest trudna, a dochód na jednego członka rodziny bardzo niski. Dodatkowo dzieciom w rodzinach, w których występuje alkoholizm, narkomanizn, ciężka niepełnosprawność, choroba, śmierć, bezrobocie oraz liczba dzieci w gospodarstwie to 3 i wzwyż ma szczególne szanse na otrzymanie zapomogi finansowej. 

Przychód na jednego członka w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528 złotych. Do łącznych przychodów zaliczają się wynagrodzenia ze stosunku umów o pracę, inne zasiłki, renty, emerytury, alimenty, stypendia i dodatki. 

Co zrobić, aby ubiegać się o stypendium?

Podstawą do ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobyłce. Wraz z wnioskiem należy dostarczyć wszystkie wymagane zaświadczenia o dochodach. Termin składania wniosków to 01-15.09.2021 rok