14 sierpnia 2023 roku, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdził poprawki do Karty Nauczyciela oraz kilku innych ustaw. Przekazane informacje przez Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta mówią o tym, że nowelizacja ta ma na celu poszerzenie prawa do otrzymywania świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli pracujących nie tylko w szkołach, ale również w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – zarówno tych prowadzonych przez państwo, jak i prywatnych, włączając w to poradnie specjalistyczne.

Wśród wprowadzonych zmian znajdują się również pewne korekty dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Można je określić mianem „kosmetycznych”, jednak mają one ważne znaczenie dla nauczycieli planujących rozwój zawodowy. Teraz jasno określa się czas pracy, który będzie brany pod uwagę podczas oceny nauczyciela mianowanego planującego awansować do stopnia nauczyciela dyplomowanego. Zgodnie z nowymi regulacjami, ocenie podlegać będzie trzyletni okres pracy, z pominięciem wszelkich długotrwałych (ponad trzy miesiące) nieobecności nauczyciela.

Kolejną istotną modyfikacją wprowadzoną przez nowelizację jest możliwość rozpoczęcia procesu awansu zawodowego przez nauczycieli bez formalnego wykształcenia pedagogicznego. Wymóg ten muszą oni jednak spełnić w ciągu pierwszego roku pracy. Co więcej, ten okres zostanie zaliczony do czasu pracy potrzebnego do awansu.